ضرب پیچشی گروهی


ضرب پیچشی گروهی

اخیرا شاهد این هستیم که در خیلی از مقالات برای اینکه نسبت به rotation ویژگی های مناسب GCNN ها را داشته باشیم از group convolution استفاده می شود و GCNN ها در حال گرفتن جای CNN های معمولی در مقالات هستند. دقت کنید که این ایده با چیزی که در AlexNet دیده ایم متفاوت است. این ایده در مقاله Group Equivariant Convolutional Networks معرفی شد. بنابراین همچنان به اهمیت گروپ تئوری تاکید می کنیم. با توجه به ویژگی های گروپ کانولوشن، خیلی از کانولشوهای مطرح دیگر به چشم نمی آیند.

The axioms for a group are short and natural. . . . Yet somehow hidden behind these axioms is the monster simple group, a huge and extraordinary mathematical object, which appears to rely on numerous bizarre coincidences to exist. The axioms for groups give no obvious hint that anything like this exists. Richard Borcherds, in Mathematicians: An Outer View. . . . The one thing I would really like to know before I die is why the monster group exists. John Conway, in a 2014 interview on Numberphile. Groupنوشته شده بوسیله: کامران پناهی
کامران پناهی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

علاقه مند به یادگیری عمیق

مطالب مشابه