ثبت نام


  • رمزِ عبورِ وارد شده نباید خیلی شبیه به سایرِ اطلاعاتِ واردشده باشد.
  • رمز عبور حداقل باید 5 کاراکتر داشته باشد.
  • رمزِ عبور نباید خیلی متداول باشد.